Có thể ăn đút và bốc cùng 1 bữa được không?

Có thể ăn đút và bốc cùng 1 bữa được không?

Thong ke